Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

NGÀY 3/12 LÀ NGÀY GÌ?

April

 

NGÀY 3/12 LÀ NGÀY GÌ?
 
3-12 hằng năm là Ngày Quốc tế Người khuyết tật, với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề khuyết tật và huy động hỗ trợ cho nhân phẩm, quyền và phúc lợi của người khuyết tật.
Ngày Quốc tế Người khuyết tật là một dịp hàng năm được chỉ định để cùng nhau hỗ trợ người khuyết tật trong cộng đồng của chúng ta, và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo ra một tương lai nơi người khuyết tật có cơ hội bình đẳng và không gặp rào cản về mọi mặt cuộc sống— cho dù đó là về cuộc sống hàng ngày của họ với khả năng tiếp cận đầy đủ trong cộng đồng của họ, tham gia lực lượng lao động hoặc có thể thể hiện khả năng và đạt được mục tiêu của họ mà không gặp phải rào cản.
Ngoài ra, 3r December cũng là ngày dành cho sự lạc quan - Hãy cho bản thân mình thời gian, ngay cả khi bạn đang suy sụp. Hãy luôn giữ trong tay chiếc chìa khóa vạn năng mà cuộc sống đã trao cho bạn, cố gắng đi thêm, đi thêm một chút nữa thôi, chẳng mấy chốc bạn sẽ tìm được một cánh cửa tươi sáng nhất cho mình.
Và sẽ ổn thôi nếu như chúng ta… (mời bạn xem post nhé!)
----------------------------------------------------
Every December 3rd is International Day of Persons with Disabilities, with the aim of promoting understanding of disability issues and mobilizing support for the dignity, rights, and welfare of persons with disabilities.
International Day of Persons with Disabilities is an annual occasion designated to come together to support people with disabilities in our community and to raise awareness of the importance of creating a future where people with disabilities can have equal opportunity and without barriers in all aspects of their lives—whether it's about their daily lives with full accessibility in their communities, entering the workforce, or being able to express themselves abilities and achieve their goals without encountering barriers.
Also, 3r December is also a day for optimism - Give yourself time, even when you're down. Always keep in hand the universal key that life has given you, try to go further, go a little more, and soon you will find the brightest door for you.
And it is okay to… (please see the post!)
-------------------
Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng ( CoRE Community)

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,