Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email
April

Tea Talk supports Special Arts
Mr. Viet, 25 years old, may not be able to communicate using language but he can certainly communicate beautifully through his art.

Oil on canvas 40 by 30 cm
USD$60 
Oil on canvas 30 by 40 cm
USD$60
Oil on canvas 30 by 40 cm
USD$60

Oil on canvas 80 by 60 cm
USD$200

If interested to support this project, 
please contact Ms. Trang at trang.nt@teatalkvietnam.com

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,