Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email
April
Tea Talk featured on these sites:   
1) Tea Talk's Setup Video         2) Tea Talk's Growing   3) VTC10 news - (from 12 minutes onwards)  4) VTC10 news - (from 10 minutes onwards) 

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,