Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

NAM GIỚI CÓ GẶP KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN KHÔNG?

April

 

NAM GII CŨNG GP KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN SC KHE TÂM THN?

 


 

 

Hơn 6 triu nam gii trm cm mi năm nhưng trm cm h li không được chn đoán sm (MHA, 2023).

Trong s 5812 người chết do t tử ở Anh năm 2012, có 3/4 là nam gii, và ở M năm 2010 con s này là 79%.

Theo bn, Vit Nam nhng con s này s là bao nhiêu?

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,