Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

Tea Talk's new location

April

Tea Talk's new location:

House no: 16, Lane 100 Tran Duy Hung. Cau Giay. Ha Noi.
Read more about it here:


April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,