Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

Tea Talk will be featured on Singapore National TV program "Find Me a Singaporean."

April

Watch it live on 1st January 2015, 8 pm on U Channel.


How to donate?
In USA
Click Here
Make sure you designate to Tea Talk CoRE

In Singapore

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,